• Bestuur

    Het hoofdbestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur en algemene bestuursleden. Alle leden van het bestuur worden, zoals vastgelegd in de statuten, verkozen door de algemene ledenvergadering. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden de bestuursleden eventueel herkozen voor een nieuwe termijn. Ook wordt het jaarverslag gepresenteerd en verantwoording afgelegd tijdens deze vergadering.