• Privacyverklaring s.v. Concordia Wehl

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

  Concreet houdt de AVG in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus wij als voetbalclub, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

  Hoe gaan wij om met jullie privacy gegevens?

  s.v. Concordia Wehl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. s.v. Concordia Wehl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als s.v. Concordia Wehl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit bij een van onze bestuursleden. Van verschillende ‘groepen’ binnen de vereniging worden persoonsgegevens verwerkt:

  • Leden
  • Vrijwilligers
  • Medewerkers / stagiaires
  • Sponsoren
  • Abonnees nieuwsbrief
  • Klanten / leveranciers / partners
  • Spelers

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de (financiële) administratie t.b.v. medewerkers en leden
  • Het beheer en technische ondersteuning van de website
  • Het aanvragen van een VOG

  Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Dit doen wij door met deze partijen een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen
  jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  s.v. Concordia Wehl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
  • Alle personen die namens s.v. Concordia Wehl van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We testen en evalueren regelmatig onze afspraken en maatregelen;
  • Onze medewerkers / vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent jouw gegevens

  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen
  geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de
  Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied
  van privacybescherming.

  Vragen

  Als je naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact op met het bestuur.